Julkaistu: 21. lokakuuta 2023

Mitä sinun tulisi tietää vertaislainoista

Vertaislainat ovat lainamuoto, jossa yksityishenkilöt ja yritykset lainaavat toisilleen rahaa ilman perinteisiä rahoituslaitoksia. Lainaaminen tapahtuu useimmiten internetissä vertaislainapalveluiden kautta. Nämä palvelut ovat kauppapaikkoja, jotka yhdistävät sijoittajat, luotonantajat ja lainansaajat.

Vertaislainat tarjoavat sijoittajille säästötilejä paremman tuoton ja lainansaajille perinteisiä pankkeja nopeamman tien lainansaantiin. Vertaislainat eivät kuitenkaan ole edullisia, koska lainansaajiin liittyviä riskejä on vaikea arvioida tarkasti. Tällöin kohonnut riskitaso johtaa korkeampaan korkoon.

Sijoittajan on tärkeää ymmärtää yksityiskohtaisella tasolla, minne ja millä ehdoilla hän varojaan lainaa pysyäkseen tietoisena sijoitustensa riskeistä ja eettisistä näkökulmista.

Osapuolet

Vertaislainasijoittamisessa on useita osapuolia. Tavallisesti sijoittaja avaa tilin sopivaksi katsomaansa vertaislainapalveluun, joka yhdistää sijoittajat ja luotonantajayritykset.

Luotonantajat hakevat kauppapaikoissa rahoitusta asiakkaidensa eli yritysten ja yksityishenkilöiden lainoihin. Sijoittaja harvoin lainaa rahaansa suoraan lopullisille lainansaajille, vaan sijoitetut rahat lainataan luotonantajalle, joka tekee lainasopimuksia lainansaajien kanssa. Sijoittajan tehtäväksi jää siis luotonantajien toiminnan rahoittaminen. Vastineeksi hän saa korkotuottoa ja pääoman takaisin, kun lainansaaja niitä maksaa. Sijoittajalla on tavanomaisesti mahdollisuus valita, millaisiin kohteisiin hänen varojaan lainataan ja minkä luotonantajayritysten kautta.

Lainansaaja saa lainansa luotonantajalta, joka on rahoittanut yksittäisen lainan usealta eri sijoittajalta tulleista sijoituksista. Näin ollen sijoittajilla ei ole käytännön roolia itse lainatapahtumassa vaan he ainoastaan rahoittavat toimintaa. Luotonantajat perivät lainansaajilta monenlaisia palkkioita ja provisioita, joilla ne rahoittavat omaa toimintaansa. Sijoittajalta harvemmin peritään palvelumaksuja vertaislainapalveluissa.

Roolit ja vastuut voivat vaihdella eri vertaispalvelualustoilla, joten niihin on syytä tutustua huolellisesti ennen sijoittamista.

Toisinaan lainansaaja ja sijoittaja käyttävät eri valuuttaa. Tällöin luotonantajayritys tai vertaislainapalvelu käy valuuttakauppaa kolmannen osapuolen kanssa. On tärkeää ymmärtää, kohdistuuko valuutan kurssimuutoksista aiheutuva riski sijoittajalle, vertaislainapalvelulle tai luotonantajalle. Jos luotonantaja ottaa riskin, on hyvä selvittää, onko se suojautunut sitä vastaan. Valuutan arvon romahtaminen voi johtaa luotonantajan vakaviin taloudellisiin ongelmiin, jolloin sijoittajankin varat ovat vaarassa.

Hajautus

Vertaislainapalvelut kannustavat hajauttamaan sijoitettavat varat satoihin eri vertaislainoihin. Hajautus kannattaa tehdä siten, että lainat ovat eri luotonantajien myöntämiä. Yhteen lainaan tulee sijoittaa enintään 50 euroa, jotta kokonaisriskitaso säilyy pienenä. Riskiä voi pienentää entisestään sijoittamalla eri lainatyyppeihin kuten yritysten ja yksityishenkilöiden lainoihin ja varmistamalla, että lainat kohdistuvat maantieteellisesti eri alueille ja kenties jopa eri valuuttoihin. Vieraan valuutan mukana tuleva valuuttariski tulee ymmärtää.

Sijoittaja voi usealla vertaislainapaikalla valita itse lainat, joihin hän sijoittaa tai antaa palvelun automatiikan valita lainat asettamiensa ehtojen mukaisesti. Automatiikka etsii sopivia lainoja toivotun korkotason, luotettavuuden tai laina-ajan mukaan.

Tuotto-odotus

Vertaislainasijoitukset kasvavat korkoa tyypillisesti noin 5 - 20 prosenttia vuodessa. Korko-odotuksesta on syytä vähentää tappio-odotukset. Hyvässä tapauksessa tappioita ei tule ollenkaan, mutta riippuen vertaislainapalvelun ja luotonantajien sopimusehdoista ja lainansaajien maksukyvystä luottotappioita voi realisoitua. Hajauttamalla lainat tappiodotus jää yleensä pienemmäksi kuin korko-odotus.

Valitsemalla vertaislainat huolellisesti tuotto tappioiden jälkeen asettuu kokemuksiemme mukaan 5 ja 10 prosentin välille. Sijoitustoiminnassa on kuitenkin riskinsä ja odottamattomat tapahtumat voivat laskea tuotto-odotusta merkittävästi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tästä valitettava esimerkki. Vertaislainasijoittamisessa voi siis menettää rahaa ja edes pääoman palautuminen ei ole varmaa.

Vertaislaina­sijoittamisen riskit

Listaamme vertaislainoihin liittyviä riskejä ja kerromme, miten riskien arvoa voi vähentää.

Kauppapaikan luotettavuus

Vertaislainoilla käydään kauppaa yleensä kolmannen osapuolen kauppapaikoilla. Osa näistä on lisensoituja, mutta osa kauppapaikoista toimii ilman valvontaa. Kauppapaikat lähes järjestelmällisesti korostavat luotettavuuttaan, mutta niin pitkään kuin mikään puolueeton taho ei niiden luotettavuutta ole arvioinut, kauppapaikan suhteen on merkittävä riski. Erittäin tärkeää on, että kauppapaikan omat rahat ja sijoittajien varat säilytetään erillään. Näin ei aina ole. Vertaislainapalvelut kannattaa valita huolellisesti, ja kauppaa on syytä käydä vain riittävän pitkään toimineissa vertaislainapalveluissa. Palveluiden mainetta voi arvioida esimerkiksi googlaamalla niistä kokemuksia.

Luotonantajan luotettavuus

Luotonantajayritykset hakevat rahoitusta vertaislainapalveluissa. Rahoituksella ne myöntävät lainoja asiakkailleen. Näiden yritysten vakavaraisuus ja luotettavuus vaihtelee. On mahdollista, että luotonantaja ei pysty maksamaan pääomaa tai korkoa takaisin sijoittajalle vaikka lainansaaja ne maksaisi. Luottoyritys saattaa tulla maksukyvyttömäksi tai muusta syystä kieltäytyä hoitamasta velvoitteitaan. Vertaislainasijoitukset on tämän vuoksi hyödyllistä hajauttaa siten, että ne ovat monen eri luotonantajayrityksen myöntämiä. Rahaa kannattaa lainata vain vakavaraisten ja hyvämaineisten luotonantajayritysten kautta.

Lainansaajan maksukyky

Viime kädessä lainansaaja maksaa lainan korot ja pääoman takaisin luotonantajalle ja maksut päätyvät lopulta sijoittajalle. Jos lainansaaja ei suoriudu maksuistaan, sijoittaja ei yleensä saa rahojaan takaisin. Luotonantajat laittavat maksamattomat laskut perintään, mutta tyypillistä on, että koko pääomaa ja korkoja ei saada takaisin. Tällöin sijoittaja menettää osan sijoituksistaan.

Tietyt luotonantajat tarjoavat takaisinostotakuuta (engl. Buyback Guarantee). Tällöin luotonantaja lupaa ostaa sijoittajalta lainoja takaisin täyteen hintaan korkoineen, jos lainansaaja ei ole suoriutunut velvoitteistaan 60 päivään. Luotonantaja lupaa siis ottaa tappion itselleen. Järjestely teoriassa poistaa sijoittajalta riskin lainansaajan maksukyvyttömyydestä, mutta on mahdollista, että luotonantaja ei täytä lupaustaan ostaa lainoja takaisin.

Huijaukset

Kaikki vertaislainapalvelut eivät ole luotettavia vaan niiden ainoa tarkoitus saattaa olla kerätä rahaa. Uusien vertaislainapalveluiden kautta ei kannata sijoittaa ennen kuin toiminta on varmistunut rehelliseksi.

Vertaislainojen tuottojen verotus

Vertaislainasijoitusten tuotoista maksetaan yleensä pääomaveroa, joka Suomessa on vähintään 30 prosenttia. Vertaislainapalvelut saattavat tehdä ennakonpidätyksen, mutta näin ei aina ole. Ulkomaalaiset kauppapaikat pidättävät lähdeveron yleensä siihen maahan, johon yritys on rekisteröity. Tällöin tähän maahan maksettu vero tulee ilmoittaa Suomen verottajalle korkotuottojen lisäksi ja ulkomaalainen lähdevero hyvitetään Suomen verotuksessa. Sijoittaja voi myös periä lähdeveroa ulkomailta takaisin, jos on maksanut sitä enemmän kuin verosopimus määrää.

Tunnettuja vertaislaina­palveluita

Mintos

Mintos on lisensoitu vertaislainakauppapaikka Latviasta. Lisenssin on myöntänyt the Central Bank of Latvia.

Mintoksen kautta on mahdollista sijoittaa lukuisten eri luotonantajien lainoihin eri maissa. Lainat voi valita itse tai antaa Mintoksen automatiikan valita ne sijoittajan ohjeiden mukaisesti. Mintos tarjoaa myös valmiita portfolioita lainojen hajauttamiseen. Varoja voi sijoittaa eri tyyppisiin kuluttajille ja yrityksille suunnattuihin lainoihin. Mintosin webbipalvelu ja mobiilisovellus ovat helppokäyttöisiä ja rahansiirrot toimivat molempiin suuntiin nopeasti. Mintoksen tuoteportfolio on jatkuvasti laajentunut ja palvelu ei enää rajoitua pelkästään vertaislainoihin.

Mintosilla on oma jälkimarkkinapaikka sen välittämien vertaislainojen myyntiin ja ostamiseen. Ongelmien ilmaantuessa Mintos hoitaa saatavien perintää luotonantajilta ja raportoi edistymisestä säännöllisesti.

Meillä on vuosien kokemus Mintosista ja pidämme sitä luotettavana. Sen sijaan kaikki Mintosin luotonantajat eivät ole luotettavia, minkä vuoksi meille on tullut vähäisiä luottotappioita. Epäluotettaviksi ovat osoittautuneet muun muassa venäläiset ja turkkilaiset luotonantajat. Kaiken kaikkiaan Mintos tuntuu kelvolliselle vertaislainapaikalle, jossa sijoituksilla saa kohtuullista tuottoa. Huolellinen hajauttaminen on erittäin tärkeää!

Mintosin lainoilla on luotonantajien takaisinostotakuu. On sijoittajan tehtävä arvioida, luottaako näihin lupauksiin.

Viainvest

Viainvest on lisensoitu vertaislainakauppapaikka Latviasta. Lisenssin on myöntänyt the Central Bank of Latvia.

Viainvest on Mintosin kaltainen vertaislainapalvelu mutta se on lainavalikoimaltaan suppeampi. Myös viainvestissä lainat voi valita käsin tai antaa automaatikan hoitaa valinnan omien toiveiden mukaisesti. Jälkimarkkinapaikkaa ei ole. Sijoittaja voi sijoittaa niin kuluttajalainoihin kuin yrityksiin eri puolilla maailmaa.

Viainvestin lainoilla on pääsääntöisesti takaisinostotakuu. On sijoittajan tehtävä arvioida, luottaako näihin lupauksiin.

Lendermarket

Lendermarket on lisensoimaton vertaislainapalvelu Irlannista.

Lendermarket lupaa suurempia tuottoja kuin Mintos tai Viainvest. Lainat voi valita itse tai antaa automatiikan sijoittaa rahat ohjeiden mukaisesti. Rahojen ja tuottojen nosto Lendermarketista omalle pankkitilille on viime aikoina ollut hidasta, sillä heidän suurin luotonantajansa, Creditstar, ei ole pystynyt tilittämään lainojen pääomia ja korkoja takaisin aikataulussa. Lendermarket tarjoaa paremman tuotto-odotuksen kuin Mintos ja viainvest, mutta riskitaso on selvästi kohonnut. Suosittelemme käyttämään vain lisensoituja markkinapaikkoja ja siten jättämään Lendermarketin väliin.

Lendermarketin lainoilla on pääsääntöisesti takaisinostotakuu. On sijoittajan tehtävä arvioida, luottaako näihin lupauksiin.

Fellow Finance

Fellow Finance oli suomalainen vertaislainojen kauppapaikka. Nykyään yritys tunnetaan Alisa Pankkina eikä sen kautta voi enää sijoittaa uusiin vertaislainoihin. Alisa Pankki keskittyy perinteisiin pankkipalveluihin kuten luottokortin tarjoamiseen.

Mitä tulee tietää ennen sijoitamista

Ennen vertaislainoihin sijoittamista vähintään seuraavat asiat tulee ymmärtää.

  • Sijoittamisessa on riskejä ja tuoton ja pääoman voi menettää.
  • Vertaislainoja valitessa on hyvä selvittää, keille lainoja myönnetään. Lyhytkestoisiin ja siten korkeakorkoisiin yksityishenkilöille myönnettäviin vertaislainoihin ei kannata sijoittaa, sillä ne saattavat johtaa lainansaajan taloudellisiin vaikeuksiin.
  • Yrityslainat ja vakuudelliset vertaislainat ovat usein kestävämpi vaihtoehto, vaikkakin tuotto saattaa olla pienempi.

  • Yritysten laskurahoitukseen käytettävät vertaislainat ovat myös hyvä vaihtoehto, jos laskusaatavia käytetään vakuutena.
  • Uuteen kauppapaikkaan liittyviä kokemuksia on hyvä selvittää ennen kaupankäynnin aloittamista. Tulee tietää, onko kauppapaikalla lisenssi toimintaan.

  • Tuotoista tulee maksaa veroa. Usein tuotot tulee itse ilmoittaa.

Loppusanat

Vertaislainasijoittaminen on käypä vaihtoehto tilisäästämiselle, osakkeille ja rahastoille. Tilisäästämiseen verrattuna vertaislainasijoituksissa on selvästi kohonnut riskitaso. Tuottoa voi vastaavasti odottaa noin 10 - 15 prosenttia, mutta luottotappiot ovat tavanomaisia. Todellinen tuotto jää siis pienemmäksi.

Riskien hallitsemiseksi vertaislainapalvelut on hyvä valita huolellisesti, ja varat tulee sijoittaa lukuisiin eri vertaislainoihin. On järkevää sijoittaa eri lainatyyppeihin eri maissa jolloin hajautus on kattava. Kattavalla ja monipuolisella hajauttamisella yksittäisten luottotappioiden merkitys jää pieneksi.